دوشنبه 24 دی‌ماه سال 1386
دلتنگی ۲

انگار

بودنت آنقدر نبود

که نبودنت هست

نمی دانم عادت را در کدام پس کوچه گم کرده ام!

  • ایمیل