دوشنبه 9 شهریور‌ماه سال 1388
زمستان

من که می گذرم

رد تیره می ماند بر سپیدی برفت

تو که می گذری

رد سپید می ماند بر تیرگی موهایم!

بهار که می شود

رد پای من محو می شود اما...  • ایمیل