چهارشنبه 13 آبان‌ماه سال 1388
کودکی

روزی در آینه تصمیم گرفتیم

دیگر ما نباشیم

تنها من باشم و من 

                          -اینگونه که هستم-


تو برای همیشه رفتی

     من شادمانه برایت دست تکان دادم

                       و من شدم

                                     -اینگونه که هستم-


اما از آن روز

هر بار در اینه نگاه می کنم

جای خالی نگاهت

نگاهم را می خراشد...  • ایمیل