دوشنبه 4 آبان‌ماه سال 1388
آخرین برگ

خواب که بودم

                   باران

                        تصویر آخرین برگ را از روی دیوار شست


نمی دانم

       به آنچه نوشته شده وفادار بمانم

                                           یا به انچه می خواهم؟!

  • ایمیل